Siirry pääsisältöön

Yhteistyöllä onnistunutta kirjoitustulkkausta etänä

Lähitulkkauksesta etätulkkaukseen

Meillä Viassa on pitkät perinteet opiskelutulkkausten tekemisessä. Korona-aikana olimme kuitenkin uuden edessä, kun opetusta ja tulkkausta oli tarpeen alkaa tuottaa etänä. Uudenlainen yhteistyö Suomussalmen lukion kanssa käynnistyi, kun opetuksen palattua lähiopetukseksi huomasimme, että kirjoitustulkkausta olisikin luontevaa jatkaa etätulkkauksena. Pohjois-Suomessa ja haja-asutusalueilla tulkkauspalveluiden tasa-arvoinen saavutettavuus voisi myös parantua etätulkkauksen avulla.

Uuden opiskelutulkkauksen alkaessa keskustelemme aina opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa, mitä opiskelutulkkaus on ja miten se järjestetään yhteistyössä parhaiten. Etätulkkausta järjestettäessä on tärkeää, että verkkoyhteydet toimivat ja äänenlaatu on riittävän hyvä kaikilla osapuolilla ja myös tulkeilla on pääsy tarvittaviin ohjelmiin ja materiaaleihin. 

Etätulkkauksen järjestelyissä tärkeässä roolissa oli oppilaitoksen IT-tuki, joka piti huolta siitä että tulkkausyhteys toimi niin juhlasalissa, luokkatiloissa kuin koulun pihallakin. Kun yhteisistä toimintatavoista oli sovittu koulun työntekijöiden kanssa, jokainen pystyi keskittymään omaan tehtäväänsä: opiskelija opiskeluun, opettajat opettamiseen ja me tulkit tulkkaamiseen. 

Tyytyväisiä asiakkaita

Lähes koko lukio-opintojensa ajan kirjoitustulkkausta käyttäneen Miia-Riikka Karvosen mielestä onnistunut opiskelutulkkaus on ymmärrettävää ja hyvään tahtiin etenevää tekstiä, jossa tulkataan myös opiskelijoiden kommentit. Hyvässä opiskelutulkkauksessa on mahdollisuus sekä etä- että lähitulkkaukseen, esteettömiin välineisiin ja tulkkaukseen esimerkiksi ulkona.

Miia-Riikka kokee haasteena sen, että kirjoitustulkkauksessa joutuu seuraamaan yhtä aikaa tekstiä ruudulta ja opetusta taululta, ja sen vuoksi keskittyminen voi olla joskus vaikeaa. Jos tila on meluisa, etätulkki ei välttämättä aina saa selvää muiden puheesta. Erityisen onnistunutta oli Miia-Riikan mukaan yhteistyö tulkkien ja lukion opettajien kanssa. Tulkit saivat opetusmateriaalit ennakkoon ja pystyivät esimerkiksi tekstittämään tunneilla näytettäviä videoita etukäteen.

Miia-Riikka kertoo lukio-opintojen alussa hieman epäröineen tulkkauksen tarvetta, eikä käyttänyt tulkkia kaikilla tunneilla. Hiljalleen hän kuitenkin huomasi, että tulkkaus on tutun tulkin kanssa miellyttävä osa arkea ja auttaa opiskelussa. 

Suomussalmen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Helena Verälästä oli upeaa, että kirjoitustulkit olivat mahdollistamassa opiskelijan itsenäisyyden opinnoissaan ja kertoi kokeneensa suurta helpotusta, kun saattoi luottaa siihen, että tulkkaus toimii. Helena mainitsee, että onnistunut opiskelutulkkaus pitää opiskelijan ajan tasalla oppitunnin kulussa ja tuo muutkin koulun tapahtumat osaksi hänen opiskeluarkeaan. Hänen mukaansa on tärkeää, että myös toiset opiskelijat oppivat luottamaan tulkkeihin ja heidän vaitiolovelvollisuuteensa. 

Opettajan vinkkejä

Ensimmäistä kertaa tulkattua oppituntia opettavalle opettajalle Helena haluaa sanoa, että tulkit ovat ammattitaitoisia ja he keskittyvät tulkkaamiseen. Opettajan puhe suunnataan tavalliseen tapaan opiskelijoille, ei tulkeille. Kirjakieltä ei tarvitse puhua, mutta selkeä kannattaa olla. Tulkit tulkkaavat nimenomaan puhutun; he eivät korjaa puhetta kirjakielelle. Rauhallisuus ja ennakointi ovat valtteja myös tulkatulla oppitunnilla. Kun tulkeilla on pääsy eri oppitunneilla käytettävään opettajan materiaaliin, se helpottaa tulkkien työtä ja keventää opettajan työtaakkaa.

Helena suosittelee lämpimästi, että kuulovammainen tai kuuro opiskelija selvittää Kelalta mahdollisuutensa saada kirjoitustulkkausta. Opinnoissa eteneminen onnistuu opiskelutulkin välityksellä mainiosti, ja opiskella voi aina korkea-asteelle asti, mikäli intoa vain riittää. Korona-aikana käyttöön otettu etätulkkauskäytäntö toimi erinomaisesti sekä etäopiskeluaikana että myöhemmin lähiopetuksessa.

Yhteinen asia

Vian tulkkitiimin työskentelyyn valtavasti positiivista energiaa antoi aito yhteistyö oppilaitoksen kanssa. Kaikkiin ongelmiin löydettiin aina ratkaisu. Lähitulkkauspäivinä meidät tulkit otettiin lämpimästi mukaan työyhteisöön ja koimme olevamme tärkeä osa työporukkaa. Vanha viisaus on totta: Yhteistyössä on voimaa!

Kaksi piirrettyä värikuvaa, jossa toisessa opettaja ja vastapäätä opiskelija, joka katsoo kirjoitustulkkausta läppärin ruudulta. Toisessa kuvassa on kirjoitustulkki tietokoneen ääressä.
Kuva: Miia-Riikka Karvonen

Jaa sivu: